alt

CHỨNG CHỈ ISO 22000:2005

  Thứ Mon, 26/07/2021

- Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm (ISO 22000:2005) được cấp cho Công ty TNHH SX TM DV Sài Gòn Phương Nam
- ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm) (Theo Wikipedia).

 

Chứng nhận ISO 22000:2005 (Bản Tiếng Việt)

Chứng nhận ISO 22000:2005 (Bản Tiếng Việt)

Chứng nhận ISO 22000:2005 (Bản Tiếng Anh)

Chứng nhận ISO 22000:2005 (Bản Tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 22000:2005 (Bản Tiếng Việt)

 

Chứng chỉ ISO 22000:2005 (Bản Tiếng Anh)
hotline 0901360286 hotline 0901360286